Another word for Guangzhou

Noun

Canton, Guangzhou, Kuangchou, Kwangchow - a city on the Zhu Jiang delta in southern China; the capital of Guangdong province and a major deep-water port

Tweets containing the word Guangzhou

Source : WordNet